Onderhoud & herstellingen

Koop een wagen

Huur een wagen: Y'ellow Rent

Contact

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Tenzij anders bepaald, worden onze goederen en diensten verkocht en afgeleverd in onze instelling De uitgifte van effecten of handelspapier leidt niet tot schuldvernieuwing Bij niet-betaling op de vervaldag van slechts één enkel effect wordt onze ganse schuldvordering onmiddellijk opeisbaar. Indien uitstel van betaling werd bekomen, wordt, bij niet naleven van de nieuwe vervaldag, de totale schuld onmiddellijk invorderbaar. Bij achterstallige betaling van meer dan een maand, te rekenen vanaf de vervaldag, wordt, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het bedrag van de factuur met 15 % verhoogd en dit met een minimumbedrag van 25 euro. De schuldenaar zal daarenboven verwijlinteresten verschuldigd zijn tegen de jaarlijkse rentevoet gelijk aan de rentevoet in voorschotrekeningen-courant van de Nationale Bank van België op de vervaldag, verhoogd met 1 % met als minimum de rentevoet van 12 %, te berekenen op het bedrag van de factuur, en zonder ingebrekestelling. Al onze goederen, zelfs bij vrachtvrije verzending, reizen op risico van de bestemmeling. Eventuele klachten moeten ingediend worden per aangetekend schrijven aan het adres van onze instelling, uiterlijk 48 uur na ontvangst van de goederen. In geval van rechtsgeschil zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd van de maatschappelijke zetel van onze instelling. Van deze bijzondere juridische bepaling wordt niet afgeweken, noch voor onze onmiddellijke vereffeningen, noch voor onze schikkingen per wissel. Het storten van een voorschot is vereist alvorens de werkzaamheden worden aangevat. Het saldo wordt betaald wanneer het voertuig wordt afgehaald Indien het voertuig niet wordt afgehaald binnen de 8 dagen na het beëindigen van de werkzaamheden of indien het in onze werkplaatsen blijft zonder verwittigen binnen de 8 dagen volgend op het binnen brengen van het voertuig, zullen de garagekosten 5 euro per dag (B.T.W. niet inbegrepen), worden aangerekend. De persoonsgegevens vermeld op dit document worden, behoudens bezwaar van uwentwege, opgenomen in onze gegevensbank. Zij zijn bestemd voor intern gebruik in onze firma maar kunnen gebruikt worden om u op de hoogte te brengen van onze toekomstige promotieacties. U hebt het recht deze gegevens in te zien en eventuele verbeteringen ervan aan te vragen (wet van 8.12.95).

Voorwaarden bij huur- of uitleenovereenkomst

Art 1. Garage Kris Verellen N.V. mag op elk ogenblik, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de wagen terugnemen, zonder dat hij daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Art. 2. De klant (bestuurder) verklaart houder te zijn van een rijbewijs B en geen rijverbod opgelegd te hebben gekregen. De ter beschikkingstelling houdt geen enkele wettelijke toelating in om een voertuig te besturen, noch brengt enige medeplichtigheid van Garage Kris Verellen N.V. met zich mee. In dat opzicht neemt de klant alle verantwoordelijkheid op zich.

Art. 3. De brandstoffen, de kosten van parking en garage en de carwash zijn ten laste van de klant. Deze klant tankt de wagen naar eigen behoeften. Als gebruiker van deze wagen dient de klant de wegcode te respecteren. De klant is persoonlijk aansprakelijk voor verkeersovertredingen, al dan niet gevolgd door een proces-verbaal, tijdens de gebruiksduur van dit voertuig.

Art. 4. De gebruiker zal de wagen steeds tijdig aanbieden voor onderhoudswerkzaamheden als voorgeschreven door de constructeur bij Garage Kris Verellen N.V. Kosten welke het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud of onoordeelkundig gebruik zullen de klant aangerekend worden. De klant zal Garage Kris Verellen N.V. onmiddellijk van elke autopech, elke immobilisatie en elk ongeval verwittigen en zal op zijn kosten zorgen voor de versleping van de wagen naar de werkplaatsen van Garage Kris Verellen N.V. Behalve ingeval van schriftelijk akkoord van Garage Kris Verellen N.V. zal geen enkele arbeid aan de wagen mogen uitgevoerd worden door een derde of door de kant.

Art. 5 De terbeschikkingstelling zal in geen geval een verworven recht uitmaken, meer bepaald betreffende een tweede wagen. Wordt de wagen geïmmobiliseerd, dan is Garage Kris Verellen N.V. niet gehouden tot vervanging noch moet hij daarvoor enige vergoeding betalen.

Art. 6. De klant verbindt zich ertoe de wagen als een goede huisvader te gebruiken. In het bijzonder zal hij het Belgisch grondgebied niet verlaten zonder schriftelijke akkoord hiervoor vanwege Garage Kris Verellen N.V. Hij zal niet deelnemen aan een autowedstrijd of aan een behendigheidsproef, noch materieel vervoeren (op het dak, in een aanhangwagen of in het voertuig), noch meer dan 4 personen vervoeren, de bestuurder niet inbegrepen, noch het voertuig aan derde toevertrouwen, noch het in pand geven, noch het wijzigen of vervormen. In het algemeen verbindt de klant zich ertoe de wagen zo te onderhouden, dat hij in goede staat wordt gehouden tot het einde van de terbeschikkingstelling. Kosten welke het gevolg zijn van gebrekkig onderhoud of onoordeelkundig gebruik zullen de klant aangerekend worden.

Art. 7. Draag er zorg voor dat de wagen steeds zuiver is. Elke publiciteit welke dit voertuig draagt, wordt geschaad door het niet naleven van deze richtlijn. De klant zal elk teken van eigendomsrecht aangebracht door Garage Kris Verellen N.V. gedogen. Het vervoer van dieren is slechts toegelaten wanneer geen enkel spoor hiervan zichtbaar blijft. Eventuele reinigingskosten zullen de bestuurder aangerekend worden.

Art. 8. Elke schade aan de wagen ten gevolge van een fout, zelfs een lichte of ten gevolge van de nalatigheid van de klant, zal hem worden aangerekend evenals elke kost als bovenvermeld (indien van toepassing) en zal moeten betaald worden voor de teruggave van zijn eigen voertuig. De klant ziet af van elke vordering tegen Garage Kris Verellen N.V. ten gevolge van ongevallen waarvan hijzelf of de inzittenden, bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zijn. Hij neemt alle gevolgen van een vordering die door derden zou worden ingeleid tegen Garage Kris Verellen N.V. voor zijn rekening telkens als de verzekering niet tussenkomt. Ingeval van diefstal en ongeval moet de klant Garage Kris Verellen N.V. onmiddellijk verwittigen per aangetekend schrijven, per fax of per telegram. Hij moet ter plaatse een PV laten opmaken door de Federale Politie en de ongevalsaangifte invullen. De klant of bestuurder mag geen enkele aansprakelijkheid erkennen en moet onmiddellijk elke aanmaning, dagvaarding of andere documenten betreffende het ongeval opsturen naar Garage Kris Verellen N.V.

Art. 9. Dit voertuig is omnium verzekerd met een contractueel bepaalde vrijstelling ten laste van de klant. Art. 10. Elk geschil ontstaan ten gevolge van deze overeenkomst behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar de hoofdzetel van Garage Kris Verellen N.V. is gevestigd.

Voorwaarden bij carrosserieherstellingen

Bij carrosserieherstellingen uitgevoerd door Garage Kris Verellen N.V. is er op de vervangen onderdelen 1 jaar waarborg en 3 jaar waarborg op het uitgevoerde handwerk.

Spread the love